Lonjiku Kaijitsu

Stoic noble, and owner of SandPoint Glassworks

Description:

Father of Ameiko Kaijitsu

Bio:

Lonjiku Kaijitsu

Welcome to Sandpoint crleonhard ScottMcG