Tsuto Kaijitsu

Half-elf half-brother of Ameiko Kaijutsu

Description:

Half-elf half-brother of Ameiko Kaijitsu.

Tsuto Kaijitsu

Welcome to Sandpoint Obmug ScottMcG